Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka – za pár sekúnd máte objednané

 

Prevádzkovateľ e-shopu - základné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Aalbatros, s.r.o., so sídlom Buková 1319, Miloslavov, 900 42, IČO: 44999364, IČ DPH: SK2022903003 zapísaného v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č 60978/B (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho Kavova.sk (ďalej len „Kavova.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop") na Kavova.sk.

VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Kavova.sk.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na Kavova.sk

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na Kavova.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na Kavova.sk

Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: 

Kavova.sk
Aalbatros, s.r.o.
tel. 0902 885 004 (môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníku Vášho telefónneho operátora)
email: kavova@kavova.sk, objednavky@kavova.sk   

 Výdaj tovaru pre osobné prevzatie: 

Kavova.sk
Aalbatros s.r.o.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava

Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

Podnety a sťažnosti je možné posielať poštou na adresu sídla Predávajúceho, alebo elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu kavova@kavova.sk alebo objednavky@kavova.sk 

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu kavova@kavova.sk alebo objednavky@kavova.sk.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

-       Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e- mailová adresa);

-       Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu;

-       Množstvo objednávaného tovaru;

-       Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

-       Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na kontaktný e-mail Kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adresu kavova@kavova.sk alebo objednavky@kavova.sk alebo telefonicky na číslo +421 902 885 004. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru, ktorý nie je schopný dodať Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

Kupujúci má podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 1, právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V prípade, že Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie podľa §3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., prípadne poskytol tieto informácie až dodatočne, dĺžka nároku na odstúpenie od zmluvy sa upravuje podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 2, resp. zákona č. 102/2014, §7 ods. 3.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tento prípad je popísaný vyššie v časti Storno objednávky.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode). Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť používaný tovar Predávajúcemu. Akékoľvek nadmerné používanie, nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru, Kupujúci uhradí ako zníženie hodnoty tovaru.

Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané.

Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť tovar v kompletnom stave v akom mu bol doručený, vrátane všetkých darčekov, kupónov a pribalených materiálov, ktoré boli s tovarom doručené. To platí aj v prípade, že je cena týchto vecí na faktúre nulová, alebo nie sú uvedené na faktúre vôbec.

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., §7, ods. 6 písm. e) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov uzavretý v ochrannom obale a ktorého obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza pod VOP.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy, bude podľa zákona č. 102/2014 Z.z. §10 ods. 3, znášať všetky náklady na dopravu tovaru Predávajúcemu a to aj v prípade, že je predmetom vrátenia tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty. 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať Predávajúcemu, alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby Kupujúcemu na číslo bankového účtu, ktorý uviedol Kupujúci vo Formulári na odstúpenie od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďaľšie poplatky.

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom Kavova.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode Kavova.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na Kavova.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na Kavova.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na Kavova.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade väčších objednávok je možné si dohodnúť individuálnu zľavu, v závislosti od objemu objednaného tovaru.

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene predávaných výrobkov.

Poštovné a balné

Zaslanie kuriérom v rámci Slovenska je v cene 0 € s DPH pri objednávke kávy nad 20 EUR. Ostatné zásielky budú zaslané v cene 3,60 EUR s DPH. Balík bude Kupujúcemu doručený na ním uvedenú adresu dodania a bude mu vopred zaslaná SMS o predpokladanom termíne doručovania. 

Osobné prevzatie v čase od 9:00 – 16:00 hod. na adrese spoločnosti Aalbatros s.r.o, Za kasárňou 1, Bratislava, 831 03 –ZDARMA

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v zaslanej objednávke pri preberaní zásielky. 

PLATBA VOPRED NA FAKTÚRU: Kupujúci uhradí za objednaný tovar (alebo jeho časť) príslušnú sumu na základe E-mailom zaslanej faktúry ešte pred dodaním tovaru bankovým prevodom alebo vkladom na účet číslo SK39 1100 0000 0026 2883 5408, vedený v Tatra banke, a.s.. Tovar bude odoslaný až po pripísaní celej fakturovanej sumy na účet Predávajúceho.

PLATBA KREDITNOU KARTOU (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB): Kupujúci uhradí plnú sumu objednaného tovaru prostredníctvom svojej platobnej karty cez systém CardPay. Tovar mu bude odoslaný najbližší možný termín kedy bude tovar pripravený k expedícii.

Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru realizujeme podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho. Tovary budú expedované v čo najkratšom možnom termíne, obvykle do 24 hodín od dňa, kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar je spravidla doručený do 24-48 hodín odo dňa prevzatia tovaru kuriérom.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Faktúra je Kupujúcemu zasielaná elektronicky na ním zadanú mailovú adresu pri objednávaní tovaru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca (kuriér) je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Záručné podmienky a reklamácia

Na dodávaný priemyselný tovar je Kupujúcemu (bežný spotrebiteľ, domáce použitie zariadenia) poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania (predaja) tovaru Kupujúcemu. Záručná doba na kávovary zakúpené právnickou či fyzickou osobou - teda podnikateľom, resp. pre komerčné alebo profesionálne použitie je 12 mesiacov.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu zaslaná faktúra na mailovú adresu uvedenú Kupujúcim (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu: Aalbatros s.r.o.. – Za kasárňou 1, Bratislava, 831 03 osobne počas otváracích hodín predajne. Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený vrátane originálu pokladničného dokladu alebo faktúry. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame odoslaný tovar poistiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii bežne do 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, vady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka. Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku si najskôr riadne preštudovať priložený návod na použitie, ktorý je pribalený ku každému produktu a riadiť sa pokynmi uvedenými v tomto návode. V prípade potreby na vyžiadanie zašleme opakovane návod na použitie k produktom z našej ponuky, ak boli zakúpene v našom obchode.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade nespokojnosti s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom, alebo našimi službami, môžete nám napísať na kavova@kavova.sk alebo objednavky@kavova.sk.

Ak sme reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti, alebo sme porušili Vaše práva, alebo neodpovedali do 30 dní od jej odoslania, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z.  podať sťažnosť prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť iba spotrebiteľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uverejnené na stránke ministerstva hospodárstva SR.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

V obchode Kavova.sk chránime súkromie Kupujúceho. Aby sme mohli poskytnúť kvalitné služby, potrebujeme o Kupujúcom vedieť základné informácie, ktoré sa dajú podľa zákona č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov klasifikovať ako osobné údaje. Pri uchovávaní a spracovávaní osobných údajov sú všetky náležitosti tohto zákona dodržiavané v plnej miere. 

Pred nakupovaním v obchode je nutné zaregistrovať sa a pri registrácii je nevyhnutné vyplniť minimálne nasledovné údaje:

-       email Kupujúceho, na ktorom bude notifikovaný o priebehu objednávky

-       meno a priezvisko

-       adresa doručenia, ktorá môže byť zhodná s fakturačnou adresou

-       fakturačná adresa, ktorá môže byť zhodná s adresou doručenia

-       telefónne číslo Kupujúceho, na ktoré môže byť notifikovaný o priebehu objednávky a na ktorom môže byť kontaktovaný v prípade nezrovnalostí v objednávke

Ak sa Kupujúci registruje ako firma alebo živnostník, je potrebné navyše uviesť aj IČO, DIČ a IČ DPH

Tieto údaje sú uchovávané v chránených databázach na našich serveroch. Údaje spracovávame za účelom vybavenia a doručenia objednávok. Tieto údaje sú taktiež používané v účtovnom systéme. Svoje údaje si môže Kupujúci kedykoľvek meniť či aktualizovať prostredníctvom správy profilu po prihlásení sa v obchode Kavova.sk. V prípade, že si Kupujúci želá svoje údaje z nášho systému vymazať, môže zaslať požiadavku o vymazanie na adresu kavova@kavova.sk alebo objednavky@kavova.sk. Údaje Kupujúceho budú bezodkladne odstránené.

Na meranie rôznych štatistík na našej stránke používame rôzne nástroje a služby určené pre internetový marketing, najmä služby spoločnosti Google (AdWords, Analytics, remarketing a pod.). Pre účely využitia niektorých marketingových nástrojov je potrebné využitie meracieho kódu služby Analytics ako aj využitie suborov cookies pre šírenie informácií, optimalizácie a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev našich webových stránok. Návštevníci sa môžu odhlásiť z Google Analytics pre inzerciu v reklamných sieťach prostredníctvom správcu nastavení reklám Google alebo aktivovaním príslušných obmedzení vo svojom webovom prehliadači. Informácie o správaní sa na našej stránke však z týchto nástrojov nedokážeme konkrétne priradiť na daného zákazníka. 

Za účelom propagácie, skvalitnenia svojich služieb a najmä získania spätnej väzby od svojich zákazníkov spolupracujeme s cenovými porovnávačmi (Heureka.sk, Najnakup.sk, Pricemania.sk a pod.). Pre tieto účely poskytujeme cenovým porovnávačom iba informáciu o emailovej adrese zákazníka, ktorý u nás uskutočnil nákup. Cenové porovnávače môžu následne zaslať v mene Kavova.sk zákazníkovi na jeho emailovú adresu dotazník za účelom získania informácií o spokojnosti s nákupom a jeho priebehom. Tieto informácie sú ďalej spracovávané v systéme cenového poravnávača a slúžia ako podklad pre komplexné hodnotenie eshopu v danom cenovom porovnávači. 

Osobné údaje Kupujúceho nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky, či poskytnutie konkrétnej služby. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či spoločnosti poskytujúce nám technické zázemie pre prevádzkovanie niektorých služieb ako je napríklad emailový server a pod. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Všetci zamestnanci Aalbatros s.r.o., ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú riadne poučení o citlivosti týchto údajov, a o tom, ako s nimi správne zachádzať tak, aby nedošlo k úniku informácií. 

Registráciou nám Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a na nasledovné marketingové oslovovanie s prípadnými ponukami. V súlade s § 28 zákona má Kupujúci právo požadovať informáciu o spracovaní jeho osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Hodnotiace formuláre

Kupujúcemu sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci ktorých Kupujúci vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.

Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na Kavova.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Kavova.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači je v plnej zodpovednosti Kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na Kavova.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z Kavova.sk.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na Kavova.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Kavova.sk.

Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná faktúra za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2020

 

Kavova.sk

Aalbatros s.r.o.

 

 

 

Formulár na vrátenie tovaru

Poučenie:

  • Spotrebiteľ (Kupujúci), ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade vady tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci tovar neprevezme.
  • Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

Potrebujete kávu do Vašej firmy?

Porovnajte s Vašimi kolegami kávu z našej ponuky s tou, ktorú pijete dnes a pocítite ten rozdiel.

Získajte vzorku 100 g zdarma

Pre zabezpečenie väčšieho komfortu pre Vás a Vašich zamestnancov Vám ponúkame ucelené služby vo forme firemných balíčkov, ktoré je možné po dohode modifikovať. Stačí, ak vyplníte nižšieuvedený dotazník a budeme Vás kontaktovať.

kliknite tu

no alt

Anketa

Ktorý z kávových nápojov je ten váš najobľúbenejší?

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info